Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest:
  JaRo-Pol Jarosław Rozmus
  ul. Przemysłowa 48/1
  43-340 Koy
  NIP 937 220 22 59

 2. Fundatorem nagrody jest firma EkaMedica oraz Royal Tennis Club.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/royaltennisclubPL

Warunek uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

 4. Konkurs trwa od 03.12.2021 do 31.12.2021 do godziny: 23:59.

 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.01.2022 za pośrednictwem Facebook'a.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega: udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursu:
  Podaj najlepszy sposób na wzmocnienie odporności w okresie zimowym, uzasadnij swoją odpowiedź.

 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.

 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą Komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: SUPLEMENTACJA MARKI EKAMEDICA o wartości 300zł.

 2. Nagrodę trzeba odebrać w naszym centrum sportowym Royal Tennis Club.

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 17.01.2022r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku” .

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.