Aktualizacja 01.04.2024

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBIEKTU SPORTOWEGO

ROYAL TENNIS CLUB PRZY UL.PODGÓRSKIEJ

 

Zasady ogólne:

1. Właścicielem obiektu sportowego składającego się z 4 kortów tenisowych (dwóch krytych oraz dwóch otwartych), squasha oraz padla jest firma:  
Jaro-Pol Jarosław Rozmus 
ul. Przemysłowa 48/1 
43-340 Kozy 
NIP 937 220 22 59

2. Właściciel zapewnia obsługę kortów tenisowych, squasha oraz padla, która dba
o stan techniczny nawierzchni i urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z obiektu.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych, squasha, padla oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na terenie obiektu, zobowiązany jest do zapoznania się
z poszczególnymi regulaminami i postępowania zgodnie z ich postanowieniami.

4. Godziny korzystania z Royal Tennis Club:  
poniedziałek - piątek 8:00 - 22:00, sobota - niedziela  8:00 - 20:00, poza wybranymi dniami świątecznymi.

5. Sezon letni trwa od 1 maja do 30 września, natomiast sezon zimowy od 1 października do 30 kwietnia.

6. Korzystający z kortów tenisowych, squasha oraz padla oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów. Obsługa kortów nie jest zobowiązana do sprawdzenia niniejszego faktu
i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.


Zasady korzystania z Obiektu:

1. Decyzję o dopuszczeniu Uczestnika do gry podejmuje każdorazowo pracownik obsługi zatrudniony przez Właściciela.

2. Tylko Właściciel lub pracownik kortów tenisowych jest upoważniony do włączenia oświetlenia na obiekcie (oświetlenie może być włączone na korcie tenisowym, squashu oraz na padlu, gdzie zostały wykupione godziny gry). Bezwzględny zakaz włączania czegokolwiek: oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, itp. Otwierania rozdzielek elektrycznych, pieców, itp.

3. Użytkownicy kortów tenisowych, squasha oraz padla zobligowani są do:  
-  gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego; 
-  stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych pracowników obsługujących obiekt 
sportowy (osoby nie stosujące się do poleceń mogą być wyproszone z obiektu sportowego);  
-  zachowania czystości i porządku: 
-  niezakłócanie gry osobom korzystającym z innego kortu;  
-  zasiatkowania, zaszczotkowania kortu tenisowego po zakończeniu gry;
-  opuszczeniu kortu po upływie zarezerwowanego czasu gry;  
-  bezzwłocznego poinformowania pracowników recepcji lub Trenerów o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.

4. Użytkownikom obiektu zabrania się: 
- niszczenia oraz przenoszenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu; 
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu na terenie kortów zamkniętych, squasha, salki fitness oraz kortów otwartych; 
- zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych; 
- przebywanie na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków substancji
odurzających i psychotropowych; 
- przebywania ze zwierzętami na terenie całego obiektu;  
- używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

5. Opłaty za korzystanie z obiektu Royal Tennis Club:  
- wejście na kort tenisowy, squash lub padla odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej
w recepcji klubu. 
- wysokość opłat za korzystanie z obiektu ustala Właściciel w formie Cennika, który dostępny jest na stronie internetowej i w obiekcie Royal Tennis Club.  
- opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego, squasha lub padla
należy uiścić w całości na recepcji klubu przed rozpoczęciem zajęć/gry.

6. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje:  
wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie, zaszczotkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika/ów po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego. 

 Czas korzystania z kortu squasha obejmuje:  
 wejście na kort, efektywny czas gry, zejście z kortu.  
 
 Czas korzystania z padla obejmuje:
 wejście na kort, efektywny czas gry, zejście z kortu.

Trener/Instruktor – organizuje zajęcia na rachunek właściciela, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach.

Rezerwacje:
Pojedyncza rezerwacja:

1. Rezerwacji kortów tenisowych, squasha oraz padla można dokonać osobiście na terenie obiektu
w recepcji klubu, poprzez system rezerwacyjny oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 500 049 / +48 33 432 28 93

2. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 20 godziny przed ustalonym terminem korzystania z danego kortu.

3. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie naliczana opłata wysokości 50% korzystania z kortów tenisowych, squasha oraz padla.

4. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.

 

5. Pracownik uprawniony jest do wynajęcia kortów innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie na 10 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi pracownika Royal Tennis Club o możliwym spóźnieniu. 

6. Pracownik zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

7. Pracownik zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. 

Stała rezerwacja:

1. Stałą rezerwację można dokonać osobiście na terenie obiektu w recepcji klubu, poprzez system rezerwacyjny oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 500 049 / +48 33 432 28 93.


Postanowienia końcowe:

1. Korty tenisowe oraz teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób niestosujących się do zasad niniejszego regulaminu; monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Celem zastosowania systemu monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie RTC w Kozach oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić RTC na szkodę.

2. Dzieci mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką pełnoletnich prawnych opiekunów.

3. Właściciel oraz pracownik obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionej na obiekt sportowy Royal Tennis Club oraz za rzeczypozostawione przez użytkowników.

4. Właściciel oraz pracownik obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
– zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu sportowego Royal Tennis Club,
a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

5. Użytkownicy obiektu sportowego Royal Tennis Club odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

6. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Jaro-Pol oraz – wybranych partnerów klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych przez kontakt z recepcją oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry. Za rzeczy pozostawione poza szafką, nie ponosimy odpowiedzialności. Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 50zł.

8. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w czystym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu - obuwie z tzw. podeszwą kauczukową przeznaczone do sportów halowych. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia kortu klient ponosi wszystkie koszty naprawcze.

9. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm na intensywny wysiłek fizyczny.

10. Dobro i satysfakcja klienta jest dla naszej firmy najważniejsza. Będzie Nam niezmiernie miło, kiedy Państwo poinformują nas o ewentualnych niedociągnieciach naszego Zespołu, w celu poprawienia usług.

 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych pozyskiwanych jest JaRo-Pol, ul. Przemysłowa 48/1, 43-340 Kozy.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do deklaracji uczestnictwa. 

4. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych: 

· art. 6 ust. 1 lit a RODO - zgoda na działania marketingowe oraz udostępnienie wizerunku

· art. 6 ust. 1 lit b RODO - umowa w celu realizacji członkostwa w Clubie oraz zajęciach fitness

· art. 6 ust. 1 lit c RODO - przepis prawa w celu rozliczenia, zapłaty i wystawienia faktury

· art. 6 ust. 1 lit f RODO - interes prawny w celu monitorowania wizyjnego obiektu 

 

5. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa i umową jest obligatoryne (deklaracja uczestnictwa, umowa) – odmowa podania wiąże się z niemozliwością realizacji celu, w pozostałym jest dobrowolne (wyrażanie zgody na marketing I udostępnienie wizerunku).

6. Odbiorcami danych są podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych postępowań.

7. Dane przechowywane sa do czasu realizacji celów, dla których zostały pozyskane tj.

· do czasu wycofania zgody,

· do czasu trwania umowy, jej rozliczenia i wygaśniecia roszczeń oraz z zachowaniem terminów archiwizacji wynikającej z przepisów prawa

· do czasu nadgrania koleknych zapisu monitoring wizyjnego (nie dłużej niż 30 dni)

 

8.Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

ZAPRASZAMY